עזרה HP Deskjet D2660 Printer

background image

HP Deskjet D2600 Printer series

Windows

background image

HP Deskjet D2600 Printer series

background image
background image

ןכות

םיניינע

1

תרכה

ה

תספדמ

HP Printer

יקלח

תספדמה

................................................................................................................................

3

ינייפאמ

חול

הרקבה

.........................................................................................................................

4

2

הספדה

תספדה

םיכמסמ

.............................................................................................................................

5

תספדה

םימוליצ

..............................................................................................................................

6

הספדה

לע

תופטעמ

.........................................................................................................................

8

הספדה

לע

ירמוח

הספדה

םידחוימ

.....................................................................................................

9

תספדה

ףד

טנרטניא

......................................................................................................................

14

4

הדובע

םע

תוינסחמ

תקידב

יסלפמ

וידה

םירעושמה

.........................................................................................................

23

תנמזה

ירמוח

ויד

םילכתמ

...............................................................................................................

23

יוקינ

יטמוטוא

לש

תוינסחמ

הספדה

...................................................................................................

24

יוקינ

ינדי

לש

תוינסחמ

הספדה

.........................................................................................................

25

תפלחה